Pieter Annes Boersma (Hempens)

Pieter Annes Boersma werd als zoon van Anne Harmens Boersma en Rinske Pijters Kooijstra geboren 1 december 1819 te Hempens. Hij trouwde met de uit Oosterlittens afkomstige Akke de Haan. Het paar trouwde 10 september 1840 in Huizum. Het paar kreeg verder geen kinderen.

Hij was ook vriend en patiënt van dokter Damsté in Huizum, was naast boer op Hiddema State bij Hempens, vooral koopman. Hij handelde in zuivelproducten en vee en had in Londen een eigen makelaar. Hij verdiende kapitalen, ondanks het feit dat hij noch lezen noch schijven kon. Na zijn dood werd zijn nalatenschap geschat op meer dan een half miljoen gulden. Tijdens zijn leven had hij onder andere fl. 40.000,- aan de kerk van Hempens geschonken en aan de kerken van Swichum, Huizum, Wirdum, Leeuwarden, Wartena en Warga elk fl. 10.000,-. Neefje Betze Nuttes de Boer was na de lagere school als ‘lyts-feint’ bij zijn oom begonnen en tot de dood van Boersma werkte hij er als knecht en woonde hij met zijn vrouw en negen kinderen in een klein huisje. Na het overlijden van Pieter Annes erfde Betze Nuttes de state met vee en land en een bedrag fl. 40.000,-. Dokter Sinninghe Damsté heeft waarschijnlijk een ‘schenking bij leven’ van Pieter Annes ontvangen, waardoor hij de artsenvilla heeft kunnen bouwen. Deze artsenvilla werd gebouwd op de hoek van de Verlengde Schrans en de Noorderstraat. Eén en ander blijkt uit het verhaal van een patiënt van de laatste dokter en huidige bewoner van het pand, dhr. K. van der Brug. Een tante van deze patiënt was een nicht van Pieter Annes Boersma. Zij kwam niet voor in het testament van Pieter Annes. Het verhaal deed de ronde dat ‘haar deel’ al was weggegeven aan dokter Damsté.

Erfenis

Toen hij op 12 juni 1904 kwam te overlijden deed hij de boerderij, vee en land over aan zijn neef Betze de Boer die al een zeer lange tijd bij hem werkte. Ook kreeg zijn neef fl. 40.000,- in contanten.

Aangezien hij meer als 50 jaar kerkvoogd was van de kerk in Hempens kon ook de kerkvoogdij een forse legaat ontvangen van fl. 20.000,-. Daarnaast kregen de diaconieën van Leeuwarden, Huizum, Hempens, Goutum, Wartena, Wirdum en Warga elk fl. 10.000,-. Uit de Leeuwarder Courant van 1 juli 1904 blijkt dat Wartena geen legaat van fl. 10.000,- heeft gekregen.

Beschreven

In het Fries Landbouwblad van 14 oktober 1960 is door de heer O. Santema een verhaal gepubliceerd over Pieter.

Genealogie

Artikelen

Bronnen

Plaats hier je reactie

error: Alert: Content is beveiligd !!