Eewal 50-52 (Leeuwarden)

Aan de Eewal 50-52 te Leeuwarden [...]